ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Liturgie en Sacramenten in onze parochie

Gelovige christenen vieren het geloof op verschillende tijden en bij verschillende gelegenheden, onder andere bij de normale H.Missen, de Communievieringen, doopsel en ook bij een uitvaart. Hieronder staan de liturgische samenkomsten in onze parochie.

Vieringen in het weekend
Op zondagmorgen vieren we de H.Mis om 11.15 uur. Na de viering is er de gelegenheid om onder in de parochiezaal nog samen te komen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Doopsel
Met name de pasgeboren kinderen willen we via het doopsel de 'wedergeboorte uit het water en de Geest' aanbieden en hen zo - als kinderen van God - opnemen in de gemeenschap van de Kerk. Elke eerste zondag maand is er een doopzondag. Het dopen is gratis, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kerk. Voor de doopkaars en de doopoorkonde vragen wij een vergoeding van € 15,00. Aanmelden voor het doopsel kan op het parochiebureau.

Eerste Heilige Communie
Wanneer de kinderen in groep 4 zitten, mogen ze, als ze gedoopt zijn, de eerste H.Communie ontvangen. In De Heeg vinden deze vieringen plaats op Hemelvaartsdag en op de zondag erna. De voorbereiding wordt ofwel op school of in de parochiekerk (buitenschools) gegevens. Aanmelden kan (afhankelijk van de voorbereiding) via school of op het parochiebureau. Meer informatie ontvangt u aan het begin van het schooljaar.
Wij vragen een bijdrage van € 15,00 voor de materialen die tijdens deze voorbereidende catecheselessen worden gebruikt. De catecheselessen zelf zijn gratis.
Van hen die niet deelnemen aan de kerkbijdrage of gedurende vier jaar niet aan het hiervoor geadviseerde minimum van € 10,00 per maand voldoen, wordt een vergoeding gevraagd van € 35,00. De gezinnen waar wel gedurende de afgelopen vier jaar minimaal € 10,00 per maand kerkbijdrage is betaald, hoeven dit niet te betalen.

Heilig Vormsel
Kinderen die in groep 8 zitten, kunnen het H.Vormsel ontvangen: het sacrament van de Heilige Geest waardoor mensen van Godswege geschikt worden om de weg van Jezus te gaan. Eén keer per jaar komt de bisschop of zijn plaatsvervanger om aan deze kinderen het H.Vormsel toe te dienen. Dit vindt meestal plaats in maart. De voorbereiding wordt ofwel op school of in de parochiekerk (buitenschools) gegevens. Aanmelden kan (afhankelijk van de voorbereiding) via school of op het parochiebureau. Meer informatie ontvangt u aan het begin van het schooljaar.
Wij vragen een bijdrage van € 15,00 voor de materialen die tijdens deze voorbereidende catecheselessen worden gebruikt. De catecheselessen zelf zijn gratis.
Van hen die niet deelnemen aan de kerkbijdrage of gedurende vier jaar niet aan het hiervoor geadviseerde minimum van € 10,00 per maand voldoen, wordt een vergoeding gevraagd van € 35,00. De gezinnen waar wel gedurende de afgelopen vier jaar minimaal € 10,00 per maand kerkbijdrage is betaald, hoeven dit niet te betalen.

Ziekencommunie
Elke eerste vrijdag van de maand wordt vanaf 9.00 uur de ziekencommunie gebracht naar de mensen die 'Onze Lieve Heer' thuis willen ontvangen maar niet in staat zijn om zelf naar de kerk te komen. Nieuwe aanmeldingen kunnen worden doorgeven via het parochiebureau.

Ziekenzalving ('bediening')
Als iemand ernstig ziek is, door hoge ouderdom verzwakt is, of voor een gevaarlijke operatie staat, kan hij of zij het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Door dit sacrament mogen we kracht, troost en verlichting ontvangen. Wanneer het uur van sterven gekomen is, mogen we de genade van een goed en rustig sterven ontvangen om zo met de Heer het nieuwe, eeuwige leven binnen te gaan. Te allen tijde kan de priester hiervoor worden gevraagd, of bij diens afwezigheid via de priesterwachtdienst (tel. 043.6314300). Een persoon mag meerdere malen in zijn leven dit sacrament ontvangen.

Sacrament van het huwelijk
De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw in een hechte en trouwe liefdesband elkaar gelukkig willen maken, in lief en leed, voor heel het leven. Het christelijk huwelijk is een sacrament omdat God ook de genade, de kracht en de liefde schenkt die nodig is om elkaar steeds meer en dieper te beminnen. Zo worden man en vrouw voor elkaar en voor hun kinderen die God wil schenken, een bron van geluk en leven. Het christelijk huwelijk is niet door mensen te ontbinden. Het is regel dat bruidsparen trouwen in de parochie van bruid of bruidegom. Wie kerkelijk willen trouwen, moeten zich zo lang mogelijk van tevoren aanmelden op het parochiebureau of persoonlijk bij de priester, zodat ook via de kerk een voorbereiding kan plaatsvinden. Dit gebeurt in drie avonden gezamenlijk met paren van andere parochies. Data en locatie zijn op te vragen via het parochiebureau.

Sacrament van de Biecht
Dit sacrament schenkt ons vergeving en verzoening met God en met elkaar. De priester mag in naam van Christus zeggen "Ik ontsla je van je zonden. Ga in vrede!" In dit sacrament mag de zondige mens, Jezus als Redder, Goede Herder en Heiland ontmoeten. Het is het sacrament waardoor een nieuw begin vanuit de liefde van God mogelijk wordt gemaakt.
In de adventstijd en de veertigdagentijd vindt er in onze parochiekerk een boeteviering plaats, waarna men op persoonlijke wijze dit sacrament kan ontvangen. Gedurende het jaar kan men de priester te allen tijde aanspreken om dit sacrament te ontvangen: in de kerk, de pastorie of ook thuis.

Uitvaart
Bij het overlijden van één van uw dierbaren, wil de Kerk u nabij zijn en u naar vermogen helpen. Neemt u daarom zo spoedig mogelijk na een overlijden contact op met de priester via het parochiebureau. Uitvaartmissen worden in de regel gehouden om 11.00 uur. Tijdens de uitvaarten kan het Monulfus en Gondulfus Koor van onze parochie de zang verzorgen.

Jubileumvieringen en intenties
Het is goed om God in de kerk dank te zeggen vanwege een jubileum, bijvoorbeeld het 25- of 50-jarig huwelijksfeest. Vanuit het bisdom wordt er evenwel op gewezen dat deze diensten bij voorkeur zoveel mogelijk als intentie tijdens de weekenddiensten dienen plaats te vinden. U kunt deze en alle andere intenties doorgeven op het parochiebureau.

Huiszegen
Wanneer men pas een nieuw huis bewoont, is het een goede katholieke gewoonte het huis te laten inzegenen door de priester. Dit betekent dat het huis heel bewust onder Gods bescherming wordt geplaatst. Ook na enige jaren kan men deze huiszegen 'inhalen' of 'herhalen'. U kunt hiervoor een afspraak maken met de priester.

Bijzondere vieringen gedurende het jaar

  • Op 2 november vieren we Allerzielen, in het bijzonder voor de overledenen van het afgelopen jaar. Dit wordt in de regel op de zondag voorafgaand gevierd tijdens de H.Mis.
  • Er zullen rondom Kerstmis, de Goede Week en Pasen en Pinksteren extra H.Missen zijn
  • Ieder jaar op de vrijdag naar Hemelvaartsdag gaan wij samen met onze buurparochie Heer, op bedevaart naar Banneux

Verder kunt u altijd vanuit de parochiekerk wijwater meenemen voor thuis. Achter in de kerk zijn ook noveenkaarsen te koop. Een boekje met alle Kruiswegstaties en de teksten die Mgr. Wiertz er bij heeft geschreven, en ook een diaserie van de Kruiswegstaties, zijn via deze website en op het parochiebureau verkrijgbaar.

Neem voor meer informatie contact op met het parochiebureau.
© Copyright Parochie De Heeg 2007