Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 9   24 februari - 2 maart 2007
ZATERDAG 24 februari
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 25 februari - Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Pierre Habets en Leny Ras
DINSDAG 27 februari
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 1 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 2 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Leny Ras, overledenen van een familie en voor een zekere intentie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 9   24 februari - 2 maart 2007
ZATERDAG 24 februari
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor José Penders-Claessens, als jaardienst voor jos Senden en Maria Pregter, als 1e jaardienst voor Math. Sarneel, als jaardienst voor Jef Penders, als jaardienst voor Jean Lemeer, als jaardienst voor overl. ouders Mathieu Essers en Clara Essers-Haenen, voor Guillaume Beckers offg), Pie Piters (offg) en voor Jeu Huiskes (offg)
ZONDAG 25 februari - Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
08.30 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
voor Jean Thans en Frans Vissers (offg)
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst
MAANDAG 26 februari
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Nix en Fien Smeets-Quaden (offg)
DINSDAG 27 februari
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
WOENSDAG 28 februari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Curfs
DONDERDAG 1 maart
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht naar zieken en thuiszittenden
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
VRIJDAG 2 maart - Eerste vrijdag van de maand
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Paul Penders, fam. Douven-Wimmers, echtel. Corstjens-Souren en Heije-Houben, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Lies Josquin, voor de zielen in het vagevuur en uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Als goede voorbereiding op het Paasfeest worden onze parochianen de mogelijkheden geboden de volgende vieringen bij te wonen:
- De aanbidding van het H.Sacrament op de donderdagavonden in Heer en in de Heeg.
In Heer vanaf 18.00 uur, in De Heeg na de avondmis van 19.00 uur tot 20.00 uur.
- Het volgen van de Kruiswegoefening op vrijdagavond om 18.30 uur, zowel in Heer als in De Heeg.
U bent welkom!


GREGORIAANSE VESPERDIENST
Traditiegetrouw wordt in de parochiekerk van Heer op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd een gregoriaanse Vesperdienst gehouden. Deze dienst begint a.s. zondag om 17.00 uur. Ze wordt verzorgd door de Schola Cantorum van het Kon. Sint Caeciliakoor en het Chorum Gregorianum Zuid Limburg.
Ook met het volgen van de gezangen, de lezing en de gebeden van dit kerkelijk avondgebed
kunt u zich voorbereiden op het komend Paasfeest.

BIECHTVIERINGEN VORMELINGEN DE HEEG
Woensdag 28 februari, 13.30-15.00 uur, kinderen van basisschool “De Kring”.
Van 15.00-16.30 uur, kinderen van basisscholen “De Schans” en “Perroen” en kinderen van de parochiegroep.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
In onze parochies zijn we gestart met geloofsverdiepingsavonden. Deze worden verzorgd door pastoor P.Horsch, in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat. Als u in het verleden geaarzeld hebt om de stap naar geloofsverdieping te zetten, kunt u alsnog “ja” zeggen en aan deze avonden deelnemen. Daarmee zet u de deur naar een door Christus verrijkt leven open! De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavond in de parochiekerk De Heeg, aanvang 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Woensdag 28 februari a.s. om 20.30 uur: Aankondiging Vastentijd voor het Neokatechumenaat.
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De aankondiging Vastentijd en de overige vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

DOOPZONDAGEN DE HEEG
8 April, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand tevoren.

OVERLEDEN
12 Februari, Tony Thomissen, 69 jaar, Hoogbroek 28A Schin op Geul. De heer Thomissen was lid van ons Kon. Sint Caeciliakoor. We namen van hem afscheid in een uitvaartdienst te Heer op 17 februari.
In de parochiekerk De Heeg namen we in een uitvaartdienst afscheid van mevr. Toos Geerts-Mulders, Moesdaal 106A.
Mogen zij de beloning van het eeuwig leven hebben ontvangen.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar is voor de Vastenactie van onze twee parochies gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatamala. Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn terwijl het geld al op is.
Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatamala.
U kunt uw bijdrage aan deze actie ook overmaken op bankrekening nr. 119896311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St.Petrus Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van:
“Vastenactie 2007”.

WEEKAGENDA
Maandag 26 februari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Vrijdag 2 maart, 14.00 uur, pastorie: Vergadering Kerkbestuur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007