Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 9   25 februari - 3 maart 2006
ZATERDAG 25 februari
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 26 februari - Achtste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
WOENSDAG 1 maart - Aswoensdag - Begin van de Veertigdagentijd
19.00 uur H.Mis met koor Monulfus en Gondulfus
Tijdens deze viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd
DONDERDAG 2 maart - H. Polycarpus, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 3 maart - Eerste vrijdag van de maand
18.15 uur Vesperdienst, aanbidding H.Sacrament en rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 9   25 februari - 3 maart 2006

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

PAROCHIEBUREAU
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen in Ons Weekblad worden de parochies van Heer en de Heeg momenteel door één kerkbestuur bestuurd.
Het Bisdom en Dekenaat hebben hier onlangs alle procedures voor afgesloten en bekrachtigd.
Verder is er in onze parochies door allerlei omstandigheden (één pastoor en twee kapelaans die allebei voor 50% zijn toebedeeld aan beide parochies en in het klooster aan de Kommel verblijven en het verdwijnen van de pastorie in de Heeg) een situatie ontstaan die het noodzakelijk maakt om een Parochiebureau te creëren als een bereikbare plek voor beide parochies.
Een voor de parochianen herkenbare plaats waar zij terecht kunnen voor de meest elementaire zaken zoals het bestellen van H. Missen en vele andere zaken die hierna verder zullen worden omschreven.
Ook en vooral moet het Parochiebureau dienen ter ontlasting van de parochiepriester(s) teneinde voor de parochianen van beide parochies beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van hun pastorale taken.
Het inrichten van het parochiebureau impliceert een grote concentratie van werkzaamheden op één plaats waarbij de uitvoering veelal, als voorheen, door meerdere personen zal blijven gebeuren maar vanuit het Parochiebureau zal gestuurd en gecoördineerd worden.
Er zullen werkzaamheden worden uitgevoerd die zijn gericht op o.a. Liturgie (misintenties, ziekenbezoek etc), Catechese (inplannen van parochie en schoolcatechese, voorbereiden van doopvieringen etc.), Parochiële dienstverlening (Kerkledenadministratie etc.) en Organisatie (Postbehandeling, Inschrijvingen, Uittreksels etc.)
Het Parochiebureau is gehuisvest in de pastorie aan de Oude Kerkstraat 10.
Het is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 u tot 17.00 uur.
Het telefoonnummer is 043 – 3610028 maar persoonlijk afspraken maken of vragen stellen is ook mogelijk tijdens de genoemde tijden. Verder is het parochiebureau ook via e-mail bereikbaar onder de volgende naam: parochiebureau@heerdeheeg.nl

Op deze manier hopen wij dat op de eerste plaats, zoals reeds gezegd, pastoor en kapelaans de nodige tijd beschikbaar krijgen om de pastorale taken t.b.v. de parochianen optimaal te kunnen uitvoeren (toch de kern van onze geloofsbeleving). En verder ook om voor de meer organisatorische zaken een goede dienstverlening te kunnen bewerkstelligen.

Het Kerkbestuur
Parochie St. Petrus Banden Heer
H.H. Monulfus en Gondulfus de Heeg

OVERLEDEN
15 februari, Math Sarneel, 74 jaar, Rijproost 5
Moge hij zijn opgenomen in Gods eeuwige heerlijkheid.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 23 februari, geen woordviering.
Vrijdag 24 februari, 20.15 uur, parochiekerk De Heeg, aankondiging Veertigdagentijd voor de Limburgse neokatechumenale gemeenschappen, door Toni Spandri, verantwoordelijke voor Nederland en Duitsland.
Zaterdag 25 februari, 20.30 uur, eucharistieviering, dagkapel parochiekerk De Heeg.
Donderdag 2 maart, 20.15 uur, woordviering dagkapel parochiekerk De Heeg.
Zaterdag 4 maart, 20.30 uur, eucharistieviering dagkapel parochiekerk De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Donderdag 23 februari en 2 maart, 20.15 uur, parochiekerk De Heeg.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD St. PETRUS BANDENKERK HEER
De kerkcollecte voor dit doel in het weekend van 5 en 6 februari heeft opgebracht € 393.71

ACTIE KERKBIJDRAGEN
De actie ‘kerkbijdragen’ die in de parochie Heer werd gehouden, is inmiddels beeindigd.
Dank aan de parochianen die door deze actie zijn gaan meedoen aan de kerkbijdrage, dank aan hen die hun bijdragen hierdoor hebben verhoogd en dank ook aan de leden van de Werkgroep Parochieel Leven, voor de organisatie van deze actie.

VASTENACTIE 2006
De opbrengst van de vastenactie dit jaar zal in onze twee parochies worden besteed aan een project in Kroatië. Slachtoffers van de oorlogen in de Balkan, zoals weduwvrouwen met kun kinderen en weeskinderen kunnen op het eiland Badija kostenloos enige tijd op verhaal komen in een voormalig benedictijner klooster. De leiding van dit project ligt in handen van een franciscaner pater Jozo Zovko, bijgestaan door vrijwillige helpers zoals artsen, religieuzen, verpleegkundigen, afkomstig uit de gehele wereld.
In een volgend nr. van Ons Weekblad zult u uitvoeriger over dit project worden geinformeerd. Op Aswoensdag zal in de avondmis hiervoor worden gecollecteerd. Achter in de kerken zullen offerblokken voor dit doel worden geplaatst.

MISINTENTIES VOOR OVERLEDENEN
Wist u dat de mogelijkheid bestaat bij de parochie vast te leggen, dat er na uw overlijden, of het overlijden van een uwer dierbaren, op vooraf vastgestelde dagen en tijden heilige missen kunnen worden gelezen?
Voor informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met pastoor P.Horsch.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007