Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 7   10 - 16 februari 2007
ZATERDAG 10 februari  
17.45 uur Jongerenmis
Intenties: als zeswekendienst voor Carla Biesmans-Willems en als 6e jaardienst voor Tinus Ummels
   
ZONDAG 11 februari   -   Zesde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Marie José van den Camp-Smeets
   
DINSDAG 13 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 15 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 16 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 7   10 - 16 februari 2007
ZATERDAG 10 februari 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Anny Dohmen-Hardy en voor José Penders-Claessens (offg)
   
ZONDAG 11 februari   -   Zesde Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: als jaardienst voor Peter Hub. Essers
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als 1e jaardienst voor Jef Westenberg en voor echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 12 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DINSDAG 13 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Severeyns, Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zr. Maria Francisca en voor Albert Ringhs (offg)
   
WOENSDAG 14 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 15 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 16 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overleden ouders Kok-Rietveld, Lies Josquin, Jean en Horrie Jaminon en voor Frits in de Braekt
   
ATTENTIE!
De avondmis op zaterdag 17 februari zal worden gevierd met Carnavalsvereniging “De Sjraveleirs”. Het Kon. Sint Caeciliakoor zal tijdens deze viering zingen. Deze H.Mis zal dan beginnen om 18.30 uur, in plaats van 19.15 uur.

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
31 januari, Enny Boers- van Beek, 61 jr, Schepen de Wicstraat 12.
1 februari, Cato Toorens-Ackermans, 90 jaar, 7 Januaristraat 15.
Mogen zij nu de overvloed van Gods liefde ervaren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk van De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
In onze parochie zijn we gestart met geloofsverdiepingsavonden. Deze worden verzorgd door pastoor P.Horsch, in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat. Als u in het verleden geaarzeld hebt om de stap naar geloofsverdieping te zetten, kunt u nog “ja” zeggen en aan deze avonden deelnemen. Daarmee zet u de deur open naar een door Christus verrijkt leven!
De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavond in de parochiekerk van De Heeg, aanvang 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

Kapelaan CorneliusDANKWOORD KAPELAAN CORNELIUS
Beste parochianen,
U allen wil ik bedanken voor uw blijken van waardering bij mijn vertrek naar Remagen. Hartelijk dank voor uw wensen bij mijn afscheid, voor uw cadeaus en uw gebeden. Ik mag terugzien op een fijne periode van bijna 7½ jaar als kapelaan in uw parochie. De bij u opgedane ervaringen mag ik meenemen naar Duitsland.
Vanzelfsprekend bent u welkom in Remagen. Vanaf begin juli kunt u mij daar bezoeken, bijvoorbeeld als u in de buurt komt. Mijn nieuw adres is: Apollinarisberg 4, 53424 Remagen/Duitsland.
Het telefoonnummer en het e-mailadres van onze communiteit in Remagen zullen alsnog in Ons Weekblad worden gepubliceerd.
Moge het u allen onder Gods zegen goed gaan!
Kapelaan Cornelius Berkhout

VERTREK UIT KLOOSTER OPVELD
De zusters Anita, Renée en Marie-Lucienne zijn vanuit klooster Opveld vertrokken naar Bocholt/België. De parochianen van Heer hopen dat zij aldaar een goed verzorgde en gezegende tijd zullen doormaken.
Een speciale dank aan zuster Marie-Lucienne voor haar inzet in de parochie. Vele jaren verzorgde ze op uitstekende wijze de catechese op de basisscholen en hielp zij mee bij de voorbereiding van de 1e H.Communie.

NIEUW LID KERKBESTUUR
De heer P.Gortmans zal op maandag 12 februari a.s. door deken Mgr. M.J.M.Hanneman worden geïnstalleerd als lid van ons kerkbestuur. Moge het werk in het kerkbestuur hem voldoening schenken moge dit heilzaam zijn voor onze parochies.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007