Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Adventsbrief Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie
De Advent is begonnen. We zien uit naar de komst van de Messias; naar Hem, die nieuwe liefde en nieuw vuur wil brengen in onze gewonde wereld, in de Kerk en in ons eigen leven. Hoe willen we Hem ontmoeten?

De bisschoppen van Nederland hebben weer een gezamenlijke adventsbrief geschreven. U kunt deze brief lezen door hier te klikken.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50   8 - 14 december 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 8 december  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tiny Ummels-Reiters en als 8e jaardienst voor Cees Heuts
   
ZONDAG 9 december   -   Tweede Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
12.30 uur Poolse H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50   8 - 14 december 2007
ZATERDAG 8 december  
19.15 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen en voor Wim Franssen (offg)
   
ZONDAG 9 december   -   Tweede Zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Anneke Jacobs-Knubben, als jaardienst voor pastoor Alex de Wever, voor Netteke Thoma-Ackermans (offg), echtel. Welzen-Walraven en Fien Beusen-Gilissen (offg)
   
MAANDAG 10 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 11 december   -   H.Damasus I, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
WOENSDAG 12 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lambèr Kerssemeeckers (offg) en Bert Retrae
   
DONDERDAG 13 december   -   H.Lucia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
   
VRIJDAG 14 december   -   H.Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Maria Steyns en voor Lies Josquin
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 10 december, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst bijbelgroep.
Dinsdag 11 december, 20.00 uur, pastorie: vergadering collectanten.
Woensdag 12 december, 13.30-15.00 uur: zaaltje onder de kerk De Heeg: gezinsmisclub.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
In het voorbije weekeinde bracht deze kerkcollecte in Heer op € 245.66 en in De Heeg, waar deze collecte voor de eerste maal werd gehouden, €127.36.

KOMST KAPELAAN
Zoals reeds eerder vermeld, zal kapelaan R. Maenen in het weekeinde 15 – 16 december starten met zijn pastorale werkzaamheden in onze parochies .

LICHTPROCESSIE DE HEEG
De werkgroep “Processie De Heeg” bedankt ieder die heeft meegeholpen met de voorbereiding en uitvoering van de op 24 november jl. gehouden lichtprocessie in De Heeg.
Dank ook aan de kinderen die deelnamen aan deze “blotevoetenkoningprocessie.”
Een speciaal woord van dank ook aan molenaar Meessen en aan de firma Beckers die al jaren op belangeloze wijze bijdragen hebben geleverd aan het welslagen van deze processie.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007