Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 49   1 - 7 december 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 1 december  
17.45 uur H.Mis
De collectie tijdens deze viering is voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 december   -   Eerste Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang “Evolution”
De collectie tijdens deze viering is voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 49   1 - 7 december 2007
ZATERDAG 1 december  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Pierre Stessen, als zeswekendienst voor Annie Haenen-Essers en voor Netta Ramaekers-Raemaekers (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 december   -   Eerste Zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Dekkers-Frijns, voor echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye, echtel. Piters-Habets, Fien Beusen-Gilissen (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst
   
MAANDAG 3 december   -   H.Franciscus Xaverius, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus, voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, overl. ouders Broers-Costongs en zussen
   
DINSDAG 4 december   -   H.Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Annie Beckers-Braken
   
WOENSDAG 5 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg)
   
DONDERDAG 6 december   -   H Nicolaas, bisschop
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin, Dorien Bruls-Bremers en Jef Bruls en voor Dries Kleijnen
   
VRIJDAG 7 december   -   H.Ambrosius bisschop en kerkleraar - Eerste vrijdag van de maand
15.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Laurens Rijswijk en Daisy Aldenhoven
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux, voor echtg. Heuts-Schroeders, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Paul Penders, Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg), voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en de overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, Cato Toorens-Ackermans (offg), Lamber Geijselaers, Lies Josquin, voor de zielen in het vagevuur en voor onze parochiegemeenschap
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GREGORIAANSE VESPERDIENST
Zoals gebruikelijk zal als voorbereiding op het komende Kerstfeest, op de 1e Zondag van de Advent in de St. Petrus’ Bandenkerk om 17.00 uur een vesperdienst worden gehouden. De zang in deze dienst wordt verzorgd door de leden van de Schola Cantorum van ons Kon. St. Caeciliakoor, versterkt door de zang van de groep “Chorum Gregorianum Zuid Limburg”
In de Vespers, het kerkelijk avondgebed, verenigen we ons met de wereldkerk, in gezang, het gebed en het luisteren naar Gods woord.

OVERLEDEN
21 November: Lies Ramakers-van Kan, 83 jaar, Verpleegkliniek Grubbeveld.
Moge zij voor eeuwig Gods lof zingen in de hemel.

WEEKAGENDA
Maandag 3 december, 11.00 uur, pastorie: werkgroep Pastoraal Ziekenbezoek.
Maandag 3 december, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.
Dinsdag 4 december, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW
In de parochiekerk van Heer wordt al enige jaren, tijdens de HH.Missen in het eerste weekeinde van de maand, gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het eigen kerkgebouw.
Met ingang van de maand december zal ditzelfde ook maandelijks gaan geschieden in de parochiekerk van De Heeg. Ook daar zal dus tijdens de vieringen op zaterdag en zondag in het eerste weekeinde van de maand, worden gecollecteerd voor het groot-onderhoud van de HH. Monulfus- en Gondulfuskerk.
Voor beide kerken zal dus op deze wijze geld worden ingezameld, voor de kosten die in de naaste toekomst moeten worden gemaakt, om deze kerken in goede staat voor de eredienst te houden!

KOMST NIEUWE KAPELAAN
Zoals reeds eerder aangekondigd zal het pastorale team van onze twee parochies worden versterkt met de komst van kapelaan R.Maenen.
Vast staat dat hij in het weekeinde van 15 – 16 december met zijn werkzaamheden in onze parochies zal aanvangen.
Binnen kort zult u via een artikeltje in de ParochieAgenda met hem kunnen kennismaken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007