Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 25 november - 1 december 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48   25 november - 1 december 2006
ZATERDAG 25 november   -   Lichtprocessie Blote-voeten-koning
17.45 uur Gezinsmis
Aansluitend Lichtprocessie naar het veldkruis aan de Rijksweg (tegenover de molen)
   
ZONDAG 26 november   -   Laatste Zondag van het kerkelijk jaar - Christus, Koning van het heelal
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 28 november   -   Zalige Zuster Maria Helena Stollenwerk
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 30 november   -   H.Andreas, apostel
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 1 december   -   Eerste vrijdag van de maand - Gedachtenis van het H.Hart van Jezus
18.15 uur Vesperdienst, aanbidding H.Sacrament en Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen en voor de overledenen van een familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48   25 november - 1 december 2006
ZATERDAG 25 november  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harie Lardinoye, voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg), Marie Heusschen-van Engelshoven en Pie Piters (offg)
   
ZONDAG 26 november   -   Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar - Christus, koning van het heelal
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
voor Col Weerts (offg) en Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 27 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DINSDAG 28 november   -   Zalige zuster Maria Helena Stollenwerk
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
WOENSDAG 29 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
DONDERDAG 30 november   -  H.Andreas, apostel
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 1 december   -   Eerste vrijdag van de maand - Gedachtenis van het H.Hart van Jezus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Lies Josquin., overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, fam. Douven-Wimmers, echtel. Heije-Houben en echtel. Cortjens-Souren, overledenen van de fam. Schins-Berden, Anna Bastens-Darding (offg), Paul Penders en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 19 november jl. werd aan Chamiera Debats in De Heeg, door het H.Doopsel het licht van het geloof geschonken.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

DOOPDATUMS DE HEEG
Op de zondagen 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minsten één maand van tevoren.

OVERLEDEN
12 November, Jeanne Keulemans-Ceulemans, 81 jaar, Providentia.
Moge zij zijn opgenomen in Gods eeuwige liefde.

WEEKAGENDA
Maandag 27 november, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Dinsdag 28 november, 20.00 uur, pastorie: Bijeenkomst collectanten.
Woensdag 29 november, 20.00 uur, Aen de Wan: St.Nicolaasviering Dameskoor St.Patrus Banden.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OUD GELD
Achter in de kerken van Heer en De Heeg staat tot en met donderdag 30 november een offerblok, waarin oud Nederlands geld, maar ook Duitse marken, Belgische en Franse francs kunnen worden gedeponeerd. Leden van de werkgroep Wereldkerk zullen voor omwisseling van dit geld in euro’s zorgdragen. Uit de opbrengst zullen projecten van de wereldkerk worden ondersteund.

COLLECTANTEN PAROCHIE HEER
In de parochie Heer bestaat een tekort aan collectanten. Welke dames of heren willen het collectantencollege komen versterken? Eens in de drie weken, in het weekeinde, zal hiervoor een beroep op u worden gedaan. U kunt zich telefonisch melden bij de heer P.Gortmans, tel. 3625323.

LICHTPROCESSIE DE HEEG
Zaterdag 25 november, na de gezinsmis van 17.45 uur, zal de jaarlijkse lichtprocessie t.g.v. het feest van de “Blotevoetenkoning” uittrekken. De processie trekt van de parochiekerk De Heeg, via het kruis “Boe bis diech” naar de molen aan de Rijksweg. Aldaar zal voor de deelnemers warme chocolademelk worden geschonken. Parochianen die willen meetrekken kunnen zich bij het vertrek aan de kerk, of onderweg aansluiten.
Zaterdag 25 november van 10.00 tot 11.30 uur zal voor de kinderen van de Gezinsmisclub in het zaaltje van de Heeg, deze processie worden voorbereid.

AFSCHEID DIAKEN L.H.PRIKKEN
Onze medeparochiaan, de diaken L.H.Prikken, deed 14 jaar dienst als diaken in de H.Guliëlmuskerk in Maastricht. Hij heeft de bisschop ontslag gevraagd, dit verkregen en gaat nu met emeritaat. Zondag 26 november zal hij voor het laatst assisteren in een eucharistieviering in de Guliëlmuskerk aan de Olympiaweg. Deze viering begint om 09.15 uur. Na deze viering zal er rond 09.45 uur in deze kerk gelegenheid worden gegeven om persoonlijk afscheid van hem te nemen. Parochianen van Heer en De Heeg die zondag a.s. de afscheidsviering willen bijwonen en na deze viering de emeritus-diaken de hand willen drukken zijn welkom.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007