Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 27 september - 10 oktober 2008

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 40 & 41   27 september - 10 oktober 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 27 september  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets
   
ZONDAG 28 september   -   Zesentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 4 oktober  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 5 oktober   -   Zevenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 40 & 41   27 september - 10 oktober 2008
ZATERDAG 27 september
15.00 uur H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. het 60-jarig huwelijksfeest echtpaar Boelen-Loyson
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor gezusters Costongs, voor Trees Ubags-Loyson (offg), John van Gastel (offg) en Theo en Ellen Stevens
Na de H.Mis kerkdeurcollecte voor het werk van de Missiezusters van St. Petrus Claver
   
ZONDAG 28 september   -   Zesentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met Kon. Harmonie van Heer en het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor levende en overleden leden van de Kon. Harmonie, als jaardienst voor Leo Horsch, als jaardienst voor Johannes Hubertus Rompelberg, voor Anna Jacobs-Knubben (offg), Jean Thans, en Agnes Quaden-Radschilder (offg)
Na de H.Mis kerkdeurcollecte voor het werk van de Missiezusters van St. Petrus Claver
   
MAANDAG 29 september   -   Feest van de HH.Michael, Gabriël en Rafael, aartsengelen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 30 september   -   H.Hiëronymus, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 1 oktober   -   H.Teresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur en voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
   
DONDERDAG 2 oktober   -   H.Engelbewaarders
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Frijns, Sjeng Theunisz en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 3 oktober   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. familieleden Bovens, ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Bertien Vranken-Wijnands en overledenen van de fam. Vranken-Wijnands, voor Lies Josquin, Fien van Engelshoven-Dirix (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 4 oktober  
19.15 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus’ Banden
Intenties: als vooravondviering van de 27e Zondag door het jaar, als 5e jaardienst voor Mien Jacobs-Beckers en zoontje Johnie Jacobs, voor Pie Vranken (offg) en voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 oktober  -  Zevenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Clim Weerts, voor Lies Jorissen-Essers (offg), Lieske Meesters-Severeijns (vanwege buurt), voor Tonnie Gorissen-Habets (offg), echtel. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 6 oktober   -   H.Bruno, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 7 oktober   -   H.Maagd Maria van de Rozenkrans
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Sjeng Theunisz en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
WOENSDAG 8 oktober   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 9e jaardienst voor Bert Frijns, voor Catharina Muijtjens-Wijnands (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 9 oktober   -   HH.Dionysius en gezellen, martelaren.
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
VRIJDAG 10 oktober   -   Feest van de H.Maagd Maria, Sterre der Zee
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Schurgers-Coolen en zoon Frans, voor Cato Toorens-Ackermans, Ellie Nix en ouders, Lies Josquin, overl. ouders Claessens-Nijsten en zoon Harrie en voor echtel. Hameleers-Soudant
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

SCHILDERWERK KERK HEER
Giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt op bankrekening nr. 93 06 09 832 t.n.v. Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van: “Gift schilderen kerk”.

COLLECTEN GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN

De kerkcollecten voor dit doel brachten in de maand september in Heer op € 293.84, in De Heeg  € 127.10

GEDOOPT

Op 21 september jl. werd Indy Hooijen door het H.Doopsel in de kerk van De Heeg, opgenomen in onze kerkgemeenschap.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat!

WEEKAGENDA

Zaterdag 27 september, 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg, bijeenkomst Gezinsmisclub.
Maandag 29 september, 20.00 uur, pastorie: Bijbelavond.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, (zoals leerlingen van de basisscholen De Perroen en De Kring) die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

ALPHA-CURSUS

25 september jl.zijn  wij op de donderdagavonden gestart met een zogenaamde alpha-cursus.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven  over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
U kunt alsnog deelnemen aan deze cursus. Aanmelding bij het Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028, parochiebureau@heerdeheeg.nl

Cursus theologie van het lichaam
De menselijke seksualiteit is lang niet altijd een uiting van die liefde die God erin heeft gelegd. De lust is een geduchte concurrent van de ware liefde. Verkeerd beleefde liefde kan gebroken huwelijken, tot gevolg hebben, tienerzwangerschappen, abortus, geslachtsziekten en internetverslaving die het leven ontwrichten.
Kapelaan L. Simons geeft hierover een cursus op 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober en 4 november 2008 in het zaaltje onder de kerk van Malberg aan de Dukaatruwe in Maastricht van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij dhr.  G. Schmeits, Stategaard 43, tel.:  361.10.35.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007