Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 4   20 - 26 januari 2007
ZATERDAG 20 januari  
17.45 uur Jongerenmis
   
ZONDAG 21 januari   -   Derde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jeanette Theunissen-Halders en voor Marie José van den Camp-Smeets
   
DINSDAG 23 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor meer heilige priesters
   
DONDERDAG 25 januari   -   Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 26 januari   -   HH.Timoteüs en Titus, bisschoppen
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 4   20 - 26 januari 2007
ZATERDAG 20 januari 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Sjo Janssen, als jaardienst voor Chris en Annet Essers-Quaden en zoon Hans en voor Johan Vrijhoeven (offg)
   
ZONDAG 21 januari   -   Derde Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Pieter Coninx, als 2e jaardienst voor Victor Dirix, voor Paula de Vrede-Bouchoms (offg), voor onze overleden ouders, als dank voor de weldaden in dit jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2007
   
MAANDAG 22 januari   -   H.Vincentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Dubois (offg) en voor Martin Lamkin
   
DINSDAG 23 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Rochus voor de genezing van een ernstig zieke
   
WOENSDAG 24 januari   -   H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor overl. ouders Puts-Thiessens
   
DONDERDAG 25 januari   -   Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
   
VRIJDAG 26 januari   -   HH.Timoteüs en Titus, bisschoppen
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Paula de Vrede-Bouchoms (offg), Lies Josquin en voor overl. ouders Frijnts- van Gastel

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
3 Januari, Fien Smeets-Quaden, 90 jaar, Klevarie.
8 Januari, José Penders-Claessens, 75 jaar, Providentia.
12 Januari, Lieske van den Broek-Mesters, corr. adres Schermerstraat 6 Sittard.
Moge God hen het eeuwig leven hebben geschonken.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De kerkcollecte voor dit doel in Heer in het weekeinde van 6 en 7 januari jl., bracht op
€ 468.26. Dank aan de gevers!

WEEKAGENDA
Maandag 22 januari, 20.00 uur, pastorie: Werkgroep Communie/Vormsel.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Binnenkort zullen we in onze parochies weer van start gaan met geloofsverdiepingsavonden. Zoals u weet worden deze verzorgd door pastoor Horsch in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat. Als u in het verleden hebt geaarzeld om de stap te zetten, zeg dan nu “ja”. Daarmee zet u de deur open naar een door Christus verrijkt leven!
De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavonden in de kerk van De Heeg. Aanvang: dinsdag 23 januari om 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

AFSCHEID KAPELAAN CORNELIUS
Enkele weken geleden is bekend gemaakt dat kapelaan Cornelius Berkhout per 1 februari a.s. zijn werkzaamheden in de parochies Heer en De Heeg zal beëindigen, om vanaf die datum zijn pastorale diensten te verlenen aan bedevaartgangers in het Duitse bisdom Trier.
Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld afscheid van hem te nemen en hem de hand te drukken. Dat kan aansluitend aan de heilige missen in De Heeg in het weekeinde van 20 en 21 januari en in Heer in het weekeinde van 27 en 28 januari.

OPBRENGST ADVENTSACTIE 2006
Goede Vrienden,
Het project “Zuiver Water” heeft ons allen doen nadenken. We weten weer dat niet alle mensen beschikken over zoveel zuiver water als wij hier.
Wij geloven dat zuiver water een basisrecht is, een MENSENRECHT!
Ik neem het voor dit doel ingezamelde bedrag als bewijs:
- in de parochies Heer en De Heeg € 705.97
- in de kapel klooster Opveld € 122.54
- persoonlijke giften € 1800.00
totaal € 2628.51
Dit is buitengewoon!
De inwoners van Antsiradrano zullen overgelukkig zijn als ze zuiver bronwater ter beschikking hebben en kunnen drinken naar behoefte. De hygiëne zal er op vooruitgaan, besmetting door bevuild water zal uitgesloten zijn.
Daarom aan u allen mijn oprechte DANK! 1020-maal dank in naam van de 1020 inwoners die ervan zullen genieten.
Ook ben ik gelukkig u te kunnen vertellen dat het Project 2004, dat in 2005 niet afgeraakte omwille van het regenseizoen, nu voltooid is en dat er voldoende zuiver bronwater is voor alle bewoners van het melaatsendorp. DANK!
Het project van 2005, een waterput voor Andidimimiady is eveneens klaaregekomen. DANK!
Nogmaals mijn hartelijke dank aan ieder van u!
Christen is men als men bereid is elkaar te helpen…….als men elkaar tot steun is……
Heer, 13 januari 2007.
Zr. Renée Peeters
Klooster Opveld

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007