Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 36   1 - 7 september 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 1 september  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Leon Gerets en voor Dhr. Weijnen (vanwege verjaardag)
   
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Mevr. Claessens-van Hooren en voor Maike Noël-Starren
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 36   1 - 7 september 2007
ZATERDAG 1 september  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ed Schiepers, als jaardienst voor Huub Magermans voor José Penders-Claessens (offg), Giel Heijnen (offg), Sjef Lutgens (offg), Hub Erckens, Emma Vonk-van der Velden (offg), ouders Kostons-Alken, Ludy Kostons en Willy Schols en voor Wim Franssen (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 september   -   Tweeëntwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als 1e jaardienst voor Albert Ringhs, als jaardienst voor Maria Jeurissen-Schoffelen en dochter, als jaardienst voor Alfons van Melsen, als jaardienst voor overl. ouders Thijssen-van Hooren en zoon Guillaume, voor Hendrik Wolters (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 3 september   -   Feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal van het bisdom Roermond
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 4 september   -   H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Louis Beckers en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 5 september  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Welzen-Walraven, Jean Huysmans, overl. ouders J.Beckers-Bouwmans en voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 6 september  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg), Wiel Prikken (offg), Agnes Crutzen, Christiaan Crutzen en Elisabeth Piters, voor overl. fam. Konings-Rethero en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 7 september  
14.00 uur Huwelijksmis voor het bruidspaar Daniël Berghmans en Sylvia v.d.Weerdt
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en de overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, Cato Toorens-Ackermans (offg), Maria en Rosa Huijnen, Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur, voor priesterroepingen en voor een zekere intentie
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
20 Augustus, Math. Hameleers, 74 jaar, Desire Leesensstraat 74.
Moge hij zijn opgenomen in het hemels vaderhuis.

WEEKAGENDA
Maandag 3 september, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst Bijbelgroep.

EEN H.MIS VOOR EEN BEPAALDE INTENTIE
Het bijwonen van een Heilige Mis is altijd nuttig; iedereen kan altijd in stilte in gesprek gaan met God: om een gunst te vragen of om te danken.
Wanneer u echter een mis-intentie hebt opgegeven, dan zal deze gewoonlijk door de priester of iemand anders tijdens de viering hardop worden uitgesproken en wordt de hele aanwezige gemeenschap uitgenodigd om eveneens voor die intentie te bidden. Het bewustzijn dat wij als gelovigen een gemeenschap vormen, wordt er sterker door en het gebed van meerderen samen, vergroot de kracht waarmee wij als het ware op de deur van de hemel kloppen.
Van nog groter belang is echter het feit, dat tijdens de eucharistieviering door Christus de deur naar God de Vader voor ons opengaat en onze dankbaarheid, vragen of zorgen voor Gods aanschijn komen te liggen. Tijdens de viering neemt Jezus ons - en onze overledenen - mee in zijn verrijzenis als wij ook bereid zijn om te delen in zijn lijden en zelfgave. Een mis-intentie mag ons daarom iets kosten.
Eigenlijk is de vraag "wat kost een mis-intentie" niet zo goed geformuleerd: De Kerk handelt niet in mis-intenties en verkoopt geen gebedsverhoringen. Wat wij wel willen, is: een (financieel) offer vragen en zo uitnodigen tot deelname aan het offer van de zelfgave van Jezus aan God de Vader tot heiliging van de wereld.
Daarom: wie iets betaalt voor een mis-intentie, koopt niet iets, maar stelt een daad van liefde. Echte liefde wordt immers gekenmerkt door gave van (iets van) zichzelf.
De gaven voor mis-intenties vormen een bron van inkomen voor de parochie. Deze zijn echter niet bedoeld om iemand te verrijken, maar om het kerkgebouw in stand te houden en om wat daarin of daarrond gebeurt, voor de toekomst van de parochie mogelijk te maken.
Wat gevraagd wordt (overeenkomstig de richtlijnen van het Bisdom):
Leesmis door de week: € 7,00
H. Mis op zaterdagavond 17.45 of 19.15 uur, of zondag 09.45 uur of 11.15 uur: € 21,00

AANMELDING 1e H.COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die het komend schooljaar in groep 4 zitten op een basisschool buiten Heer of De Heeg en die de 1e H.Communie willen doen, kunnen worden aangemeld bij het parochiebureau. Kinderen die in schooljaar 2007-2008 in groep 8 zitten van een basisschool buiten Heer of De Heeg en die het Sacrament van het H.Vormsel wensen te ontvangen, kunnen eveneens nu bij het parochiebureau worden aangemeld.

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen we met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof. Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Data: Donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Zaaltje onder de kerk van De Heeg, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis “De Boeckel”.
Kosten. Vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007