Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 34 & 35   16 - 29 augustus 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 16 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 17 augustus   -   Twintigste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 23 augustus  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets
   
ZONDAG 24 augustus   -   Eenentwintigste Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 34 & 35   16 - 29 augustus 2008
ZATERDAG 16 augustus
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Tonnie Gorissen-Habets, als zeswekendienst voor Petronella v.d.Poel-v.Heiningen en als zeswekendienst voor Solange Frissen, als 3e jaardienst voor Jean Canisius, als jaardienst voor echtel. Peeters-Bessems, voor Sjeng en Marieke Frijns-Meyers, zoon John en kleinzoon Jeroen (offg), Trees Ubags-Loyson (offg) en voor Trina Muijtjens-Wijnands
   
ZONDAG 17 augustus   -   Twintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Agnes Quaden-Radschilder, als 5e jaardienst voor Wim Habets en voor de overledenen van de fam. Horsch-v.d.Oever
   
MAANDAG 18 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virgenie Becker-Hoeberechts, voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 19 augustus   -   H.Johannes Eudes, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Frijns en voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 20 augustus   -   H.Bernardus, abt en kerkleraar
15.00 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur en voor een groot godsvertrouwen en geborgenheid
   
DONDERDAG 21 augustus   -   H.Pius X, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van St. Antonius en voor Leo Horsch
   
VRIJDAG 22 augustus   -   H.Maagd Maria, koningin
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Fien v.Engelshoven-Dirix (offg)
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 23 augustus  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor echtel. Froijen-Meusen, Pie Vranken (offg) en Trina Muijtjens-Wijnands
   
ZONDAG 24 augustus  -   Eenentwintigste Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Maria Francisca v.Melsen-Magermans, als jaardienst voor overl. ouders Elissen-Severeyns, voor Lieske Meesters-Severeijns (vanwege buurt), Catharina v.Tiggelen-Claes (offg) en voor Tiny Meertens-v.d.Bosch (offg)
   
MAANDAG 25 augustus   -   H.Lodewijk
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 26 augustus  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Jean Canisius, vanwege verjaardag
   
WOENSDAG 27 augustus   -   H.Monica
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: H.Monica
   
DONDERDAG 28 augustus   -   H.Augustinus, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Pierre Konings
   
VRIJDAG 29 augustus   -   Marteldood v.d. H.Johannes de Doper
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Tonnie Renkens-Caelen en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Heer, zondag 3 augustus: Xavier Sanders, 7 Januaristraat 32.
Heer, zondag 10 augustus: Audrey Saat, Marcus Tellerstraat 4.
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

WEEKAGENDA
Maandag 25 augustus, 20.15 uur, pastorie: bijeenkomst werkgroep Parochieel Leven.

COLLECTEN GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
Op 3 augustus jl. brachten de kerkcollecten voor dit doel in Heer € 402.53 op, in De Heeg € 105.00.

WATERPROCESSIE
In het kader van de jubileumviering van de O.L.Vrouwebasiliek zal op zondag 17 augustus in aansluiting op een eucharistieviering van 09.45 uur op Slavante, een ‘waterprocessie’, bestaande uit een dertigtal boten, trekken vanuit St. Pieter over de Maas tot aan de aanlegsteiger van Stiphout aan de Kesselskade. Vanaf plm. 12.45 uur zal daarop een ‘landprocessie’ trekken van de Kesselskade naar de O.l.Vrouwebasiliek, waar de afsluiting van de festiviteiten plaats vindt.

TOEDIENING H.VORMSEL EN 1E H.COMMUNIE
Zaterdagavond 13 december a.s. zal in de parochiekerk Heer het H.Vormsel worden toegediend aan kinderen uit de parochies Heer en De Heeg.
Zondag 3 mei 2009 zullen kinderen in de parochiekerk Heer hun 1e H.Communie kunnen ontvangen en op donderdag 21 (Hemelvaartasdag) en zondag 24 mei 2009, kinderen in de parochiekerk De Heeg.
Ouders van kinderen die geen onderwijs volgen op de RK-basisscholen in Heer en De Heeg, die wensen dat hun kinderen dit jaar worden gevormd, of komend jaar hun 1e H.Communie willen ontvangen, kunnen zich voor informatie wenden tot het parochiebureau pastorie Oude Kerkstraat 10, op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur. (telefoon 361 00 28)
Opgemerkt wordt dat i.v.m. de noodzakelijke voorbereiding van de kinderen, niet te lang kan worden gewacht met de aanmelding van de kinderen.

PAROCHIEBEDEVAART ROME-ASSISI-DACHAU
Van maandag 22 juni tot en met donderdag 2 juli 2009, kunnen parochianen deelnemen aan een bedevaart naar Rome, Assisi en Dachau. Deze bedevaart wordt gehouden in het Paulusjaar dat 29 juni jl. door paus Benedictus werd geopend. In Assisi zullen we pelgrimeren naar het heiligdom van Sint Franciscus en van de H.Clara. We hopen in Rome aanwezig te kunnen zijn bij de afsluiting door de paus van het Paulusjaar op 29 juni. Op de heenweg wordt Dachau bezocht waar pastoor Rothkrans, pater Regout en de zalige pater Titus Brandsma waren gedetineerd. Dagelijks zullen we in deze tocht de H.Mis vieren. Overnacht wordt in pelgrimshuizen te Assisi en Rome. Gereisd wordt per bus. De kosten zullen € 850 bedragen. Er kunnen maximaal 50 personen mee. Voor informatie kunt u terecht op tfnnrs 043 – 361 00 28, 604 05 03 of 608 00 94.
Aanmelding kan geschieden bij het parochiebureau, tel 361 00 28.
Op zondag 25 januari a.s. (feestdag van St. Paulus’ Bekering) wordt er om 16.00 uur in Berg en Terblijt een informatiemiddag voor de deelnemers gehouden, in aansluiting op de aanbidding in de dagkapel van de parochiekerk aldaar.

ALPHA-CURSUS
25 september a.s. zullen wij op de donderdagavonden met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028, parochiebureau@heerdeheeg.nl

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007