Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Vertrek kapelaan Maenen
Bij de parochieberichten vindt u de brief van het Kerkbestuur met betrekking tot het vertrek van kapelaan Maenen en de komst van kapelaan Lipsch. Zie verderop in deze ParochieAgenda of klik hier.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 32 & 33   6 - 19 augustus 2011
ZATERDAG 6 augustus
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis


ZONDAG 7 augustus - Negentiende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Dora Snel-Roumans


ZATERDAG 13 augustus
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
20.30 uur Neokatechemunaatsmis


ZONDAG 14 augustus - Viering Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen
Tijdens de viering wijding van de Kroedwusj
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 32 & 33   6 - 19 augustus 2011
ZATERDAG 6 augustus
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Alice Wijnands-Heuts, jaardienst voor overl. ouders Wetzels-Thans, Hein Spauwen (offg), overl. ouders Swakhoven-Kerkhofs (offg)
   
ZONDAG 7 augustus   -   Negentiende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Severeijns-Elissen en dochter Fieke, Roos Dassen-Austen (offg), José Claessens-Stroom, overl. van de parochie


MAANDAG 8 augustus   -   H. Dominicus, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Leonie Meertens-Prikken en Harold Meertens (vanwege verjaardag)
   
DINSDAG 9 augustus   -   H. Teresia Benedicta a Cruce (Edith Stein), martelares en kloosterlinge, medepatrones van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg), voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 10 augustus   -   H. Laurentius, diaken en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 11 augustus   -   H. Clara, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 12 augustus   -   H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Jacobs-Moors dochter Lena en voor Wim Bronckers en voor  Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 13 augustus
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties:als jaardienst voor Klaös en Lien Lahoye-Goessens en Jacques Lahoye en voor  Lies Heuts Custers (offg)
   
ZONDAG 14 augustus   -  Twintigste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Boy Pieters, als 1e jaardienst voor Pierre Heuts en 10e jaardienst Maria Heuts-Segers, echtel. Welzen-Walraven en Mien Maessen-Frissen (offg)
   
MAANDAG 15 augustus   -   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: als jaardienst voor Wim Habets, voor mevr. Alken, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, echtl. Albertz-Dirix
Tijdens de viering wijding van de kroedwusj
   
DINSDAG 16 augustus   -   H. Stefanus van Hongarije
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ludo Bastiaens (offg)

 
WOENSDAG 17 augustus  
15.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 18 augustus 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Adolph Becker, Josefina Becker-Hanssen en Virginie Becker-Hoeberechts en voor Harry Decker
   
VRIJDAG 19 augustus   -   H. Johannes Eudes, priester
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

O V E R L E D E N
- 19 juli, Annie Janssen-van de Bosch, 86 jaar, La Valence.
- 26 juli, Henk Budy, 69 jaar, Mockstraat 21a.
Mogen zij bij God thuis zijn.

W E E K A G E N D A
- Vrijdag 12 augustus 20.15u orgelconcert in St. Petrus' Bandenkerk door Ton Reijnaerdts. Entree gratis, gelegenheid voor vrije gave.

V E R T R E K  K A P E L A A N  M A E N E N
Het kerkbestuur van de parochies van Heer en De Heeg maakt u bekend, dat bisschop Wiertz heeft besloten om kapelaan Maenen met ingang van 1 september a.s. te benoemen tot kapelaan in Meijel. Met ingang van dezelfde datum heeft onze bisschop kapelaan Lipsch benoemd in de parochies van Heer, De Heeg en Heugem. Kapelaan Lipsch is momenteel werkzaam in Stein.

Het kerkbestuur werd een aantal weken geleden door dit bericht onaangenaam verrast
en waarschijnlijk heeft u dit al kort daarna bij geruchte vernomen. Bovendien zijn deze plannen van het Bisdom gepubliceerd in het wijkblad van Heugem, de “Baorebinder”, en later ook in “Ons Weekblad”.

Kapelaan Maenen is bij velen geliefd, hij doet het goed en wij willen hem dus niet graag missen. Daarom hebben wij vicaris Schnackers die het benoemingenbeleid van ons bisdom uitvoert, middels een gepeperde brief om een mondeling onderhoud gevraagd naar de redenen van zijn overplaatsing. Temeer omdat wij als kerkbestuur vinden dat u als parochianen het recht heeft op een behoorlijke motivatie.
En bloc toog het voltallige kerkbestuur op vrijdagmorgen 15 juli voor een gesprek met hem naar Roermond. Overigens had het kerkbestuur van Heugem om dezelfde redenen ongeveer twee weken eerder een bespreking met de vicaris.

In ons gesprek met hem voerde hij als reden aan, dat de parochie van Meijel al een jaar lang geen pastoor meer heeft en dat hij pogingen heeft ondernomen om daarvoor een nieuwe pastoor als opvolger te vinden, die echter niet zijn geslaagd.
Inmiddels verscheen bij het bisdom de “Blauwdruk 2020” over de toekomst van de parochies in Limburg. Daarin wordt het beleid van het bisdom bepleit om parochies met elkaar te laten samenwerken als federaties waarin priesters in teamverband werken. Vanwege de pastorale herkenbaarheid is het goed dat de parochianen weten welke priester als pastoor eindverantwoordelijk is in de parochiefederatie.
Aangezien het niet goed is als er “twee kapiteins op één schip” zijn – zoals monseigneur Schnackers het uitdrukt – verdient het voorkeur, dat naast de eindverantwoordelijke priester die de pastoor is, andere priesters worden benoemd als assistent of kapelaan.
Dit is de reden waarom kapelaan Maenen opnieuw een kapelaansfunktie krijgt in plaats van een pastoorsbenoeming. Ook elders in ons bisdom vinden momenteel op basis van dit nieuwe beleid benoemingen plaats van het type “kapelaan of assistent in plaats van pastoor”.

Natuurlijk hebben wij vicaris Schnackers de vraag gesteld, waarom kapelaan Lipsch niet in Meijel benoemd kon worden; dan zou kapelaan Maenen immers hier niet weg hoeven te gaan.
Zijn antwoord was, dat kapelaan Maenen in Meijel een veel grotere verantwoordelijkheid zal krijgen. Hij heeft inmiddels veel ervaring opgedaan. Als het bisdombeleid de laatste jaren niet gewijzigd zou zijn en niet zou worden gestreefd naar federatievorming, dan zou kapelaan Maenen waarschijnlijk benoemd zijn als pastoor van Meijel.
Kapelaan Lipsch is priester gewijd op 29 mei 2010 en heeft dus nog maar een beperkte ervaring; in Meijel is echter een priester nodig die in een grote mate van zelfstandigheid kan werken. Daarom kan beter kapelaan Maenen naar Meijel gaan dan kapelaan Lipsch.

Al hebben wij begrip voor de motieven van de overplaatsing, wij hebben er veel moeite mee.
En waarschijnlijk zou de pijn van het afscheid wat gemilderd zijn geweest, als kapelaan Maenen een pastoorsbenoeming zou hebben gekregen.
Het is niet anders, en wij leggen ons bij het besluit van de bisschop neer. Wij hopen dat u als parochianen, gezien de aangevoerde redenen, er vrede mee kunt hebben.
Over de datum en wijze van afscheid nemen van kapelaan Maenen zullen wij u te zijner tijd op de hoogte brengen.
Tenslotte zouden wij u willen vragen om de nieuwe kapelaan oprecht een kans te geven en hem met open armen te ontvangen.

Het kerkbestuur

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007