Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Vakantie webmaster / uitblijven ParochieAgenda
Wegens vakantie van de webmaster zal de ParochieAgenda de komende twee weken niet verstuurd / bijgewerkt kunnen worden. Onze excuses voor dit ongemak. De H.Missen blijven in deze tijd wel gewoon doorgaan.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 27   30 juni - 6 juli 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 30 juni
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 1 juli - Dertiende Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang koor “Slomsek”
Intenties:
als zeswekendienst voor Ronald Smith
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 27   30 juni - 6 juli 2007
ZATERDAG 30 juni
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor overl. echtel. Heuts-Hameleers en Willems-Hameleers, als jaardienst voor Pierre Widdershoven, voor José Penders-Claessens (offg) en Jacques Quaden
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 1 juli - Viering van het hoogfeest van de HH.Apostelen Petrus en Paulus - Patroonsfeest van de parochie
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties:
als zeswekendienst voor Dorien Bruls-Bremers, als jaardienst voor Leo Horsch, als 1e jaardienst voor Harrie Heuts, als jaardienst voor ouders Ubachs-Essers en zoon Victor, voor ouders Houben-Essers (offg), Hendrik Wolters (offg), Frans Vissers (offg), Tony Thomissen (offg), voor Virgenie Lemeer-Aussems (offg), voor de overledenen van de parochie en voor de genezing van een ernstig zieke
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
MAANDAG 2 juli
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Budé en Maria Prevaes, voor Harrie Aarts, Bert Retrae en voor Jef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
DINSDAG 3 juli - H.Thomas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
WOENSDAG 4 juli - H.Elisabeth van Portugal
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Thans
DONDERDAG 5 juli - H.Antonius Maria Zaccaria, priester
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
VRIJDAG 6 juli - H.Maria Goretti, maagd en martelares - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Bertien Vrancken-Wijnands en de overledenen van de fam. Vrancken-Wijnands, voor Cato Toorens-Ackermans (offg), fam. Douven-Wimmers, voor Wum Albertz., overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

BEREIKBAARHEID KERK HEER ZONDAG 1 JULI
Wegens het Nederlands Kampioenschap Wielrennen, is op zondag 1 juli van 07.00 tot 18.00 uur, geen gemotoriseerd verkeer mogelijk op de Akersteenweg van de afrit Kennedybrug tot aan de Vijverdalseweg, op de Rijksweg vanaf de molen tot en met de rotonde Veldstraat/Kruisstraat en op de Kruisstraat vanaf de rotonde tot aan de Joseph Bechlaan (oprit naar station Randwyck).
Voor voetgangers en fietsers zijn er oversteekplaatsen.
Voor het gemotoriseerd verkeer zijn er verkeerssluizen aan de kruisingen Akersteenweg/Burg. Cortenstraat/Dorpstraat, aan de rotonde Rijksweg/Savelsbosch/Weerhuysgaard en de kruising Haspengouw/Kruisstraat/Demertstraat.
Wilt u gebruik maken van deze oversteekplaatsen en/of verkeerssluizen, dan dient u rekening te houden met vertragingen.
Vanaf de Raadhuisstraat blijft de Akersteenweg open voor het verkeer richting Maastricht.
Verkeer van/naar Heer kan gebruik blijven maken van de Sibemaweg en de Scharnerweg.

DE ZONDAGSMIS VAN 08.30 UUR IN HEER
Wegens het vertrek van onze beide kapelaans, is moeten worden overgegaan tot het inkrimpen van het aantal HH.Missen in Heer. Met ingang van zondag 8 juli a.s. zal er op zondag geen H.Mis meer zijn in de St. Petrus’ Bandenkerk te Heer om 08.30 uur.
Bij het kerkbestuur bestaat er begrip voor dat de vaste, veelal trouwe kerkgangers van deze H.Mis, het met deze beslissing moeilijk zullen hebben.
De reeds ingeschreven intenties voor de zondagsmis van 08.30 uur op 8 juli en later in het jaar, zullen worden verschoven naar de hoogmis van 09.45 uur. Indien familieleden of nabestaanden voor deze intenties de voorkeur geven aan een andere dienst dan de hoogmis, kunnen zij zich in verbinding stellen met het parochiebureau (tel. 3610028).

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur: Woordviering.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

WEEKAGENDA
Maandag 2 juli, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

OPGEVEN MISINTENTIES
Zoals elders in Ons Weekblad is vermeld, zal het weekblad wegens de vakanties niet verschijnen op woensdag 11 en 25 juli en op 8 augustus.
Wilt men misintenties hebben opgenomen in het weekblad dat verschijnt op resp. 4 juli, 18 juli en 1 augustus, dan dienen deze te zijn opgegeven op resp. maandag 2 juli, maandag 16 en maandag 30 juli vóór 10.00 uur.

ALPHA-CURSUS
Eind september zullen wij met een zogenaamde alpha-cursus starten.
Deze cursus richt zich op kerkgangers en mensen, die zelden of nooit in de kerk komen.
In tien avondbijeenkomsten die telkens met een maaltijd beginnen, wordt een laagdrempelige uitleg gegeven over de kern van het christelijk geloof.
Dit gebeurt in een klimaat van ontmoeting en uitwisseling en laat alle vrijheid aan de deelnemers voor hun persoonlijke keuzen.

Data: donderdagavonden van 27 september t/m 29 november 2007.
Tijd: 18.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Onder de kerk van De Heeg-Maastricht, Roserije 400, links voor de ingang van Gemeenschapshuis De Boeckel.
Kosten: vrije gave.
Aanmelden: Parochiebureau Heer, tel. (043) 3610028, parochiebureau@heerdeheeg.nl

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007