Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 12 & 13   19 maart - 1 april 2011
ZATERDAG 19 maart 
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 20 maart   -   Tweede zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
 
ZATERDAG 26 maart 
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 27 maart   -   Derde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor overl. ouders Theunissen-Halders
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 12 & 13   19 maart - 1 april 2011
ATTENTIE!
Wegens de schilderswerkzaamheden in de kerk, vinden de eucharistievieringen tijdelijk plaats in de kapel van klooster  Opveld aan de Veldstraat.

ZATERDAG 19 maart
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Lieske Heunen-Janssen, als jaardienst voor Bèr Bastian, als jaardienst voor Maria Schouteten-Lardenoye, voor Ansje v.d.Bosch-Vissers (offg), Frans de Groen (offg) en Paula Dassen-Wijnands (offg)
   
ZONDAG 20 maart   -   Tweede zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Gerard van Gerwen en als jaardienst voor Pierre Douven


MAANDAG 21 maart  
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 22 maart  
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
WOENSDAG 23 maart 
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Giel Coninx en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
DONDERDAG 24 maart 
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jos Senden en Maria Pregter
   
VRIJDAG 25 maart   -   Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 26 maart
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Giel Thans en voor Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey
   
ZONDAG 27 maart   -  Derde zondag van de Veertigdagentijd
11.00 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Harrie Brons en Truus Brons-Pachen voor John Essers (offg) en voor de zielen in het vagevuur
   
MAANDAG 28 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 29 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen v.d. parochie
   
WOENSDAG 30 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 31 maart  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn v.d.  parochie
   
VRIJDAG 1 april  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, voor  de overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
13 Maart te Heer, Laura Smulders, Oostermaasweg 37.
Moge zij opgroeien tot een blij lid van onze kerkgemeenschap.
Dopeling, ouders en familie; Proficiat!.

OVERLEDEN

9 Maart, Ludo Bastiaens, 69 jaar, Centaurenhof 18.
Moge hij zijn opgenomen in Gods heerlijkheid.

WEEKAGENDA

Dinsdag 22 maart, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep II.
Maandag 28 maart, 20.00 uur, pastorie: Vergadering kerkbestuur.

ZEGENING MOTOREN

Zaterdag 19 maart om 10.00 uur, zal op het kerkplein te Heer de jaarlijkse motorenzegening plaats vinden. Alle motorrijders zijn hiervoor uitgenodigd.

WIJZIGINGEN KERKDIENSTEN

Zoals in een der vorige nummers van "Ons Weekblad" was vermeld, is vanwege het emeritaat van pastoor D.Eijssen, per 27 februari jl. pastoor P.Horsch benoemd tot administrator en kapelaan R.Maenen tot kapelaan van de St. Michaelsparochie in Heugem. Beiden behouden daarnaast hun huidige functies in Heer en De Heeg. Een en ander heeft gevolgen voor het aantal en de aanvangstijden van de vieringen in de drie parochies.  Met ingang van 1 april a.s. wordt de aanvangstijd van de zaterdagavondmis in Heer verschoven van 19.15 naar 17.45 uur. De tijden van de hoogmis in Heer veranderen niet. Gedurende de schilderswerkzaamheden in de kerk blijft de aanvangstijd 11.00 uur in de kapel klooster Opveld. In de Heeg gaat de avondmis op zaterdag met ingang van 1 april vervallen. De hoogmis op zondag blijft gehandhaafd op 11.15 uur. In Heugem blijft de avondmis op zaterdag gehandhaafd en  vervalt dan de H.Mis op zondag.

VASTENACTIE 2011

Helpt de kinderen van een weeshuis in Oeganda.
Het weeshuis St. Noa's Family in Oeganda bestaat al ruim 25 jaar. Het wordt geleid door pater Piet Hooyschuur, een missionaris uit Roermond. Het weeshuis, waarin 150 kinderen van 0 tot 21 jaar wonen, is onlangs verhuisd naar de locatie "Kids in need" nabij Kampala. Deze locatie biedt de kinderen van St. Noa's meer mogelijkheden voor de toekomst o.a. door betere studiemogelijkheden. De gebouwen van het nieuwe onderkomen zijn te klein voor de opvang van zoveel kinderen. Er moet nu flink worden uitgebreid c.q. aangepast. Gebouwd moeten worden  een jongens- en meisjeshuis en slaapgebouwen. Verbouwd dienen te worden eetzaal, keuken, babies- en verzorgstershuis, was- en strijkkamer, klaslokalen en toiletten.
Het gaat hier om een zinvol project. Laten wij door middel van de Vastenactie 2011 deze kinderen een helpende hand toesteken.
Voor dit project zal tijdens enige kerkdiensten worden gecollecteerd en er zal een huis-aan-huis collecte plaats vinden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening 11.98.00.039 t.n.v. Parochie St. Petrus Banden Heer-Maastricht, onder vermelding van:"Vastenactie 2011".

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007