Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


23.02.2006 Vasten: tijd van bezinning en solidariteit
De Carnaval is weer voorbij en de vastentijd is aangebroken. De voorbereiding op het feest van Pasen. Van zowel de Bisschoppen en de Paus zijn er traditioneel een vastenbrief verschenen.
Beide brieven zijn te vinden op onze website.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 10   3 - 9 maart 2007
ZATERDAG 3 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
ZONDAG 4 maart - Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
DINSDAG 6 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 8 maart
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 9 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 10   3 - 9 maart 2007
ZATERDAG 3 maart
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Tos Heuts, als jaardienst voor overl. ouders Konings-Albertz, voor Lieske v.d.Broeck-Mesters (offg), Giel Heijnen (offg), Sjef Lutgens (offg) en voor echtel. Smeets-Mennens, Alphons Smeets en Alex Smeets.
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 4 maart - Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor Fien Smeets-Quaden, als zeswekendienst voor Laur Olislagers, voor Harrie Heuts (offg), Hendrik Wolters (offg), Tine Aerts (offg), Harrie Steuns (offg), echtel. Piters-Habets, Enny Boers- van Beek (offg) en voor de overledenen van de parochie.
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
MAANDAG 5 maart
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Dubois (offg), Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Frijnts. Van Gastel
DINSDAG 6 maart
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Wiel Prikken (offg)
WOENSDAG 7 maart - HH.Perpetua en Felicitas, martelaressen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: H.Mis voor Louis Beckers en José Penders-Claessens
DONDERDAG 8 maart
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor de stervende zondaars
VRIJDAG 9 maart
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis ter ere van het H.Hart
Intenties: voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAGEN DE HEEG
8 April, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

WEEKAGENDA
Maandag 5 maart, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Communie/Vormsel.
Donderdag 8 maart, 16.00 uur, pastorie: werkgroep Wereldkerk.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

BIECHTVIERINGEN VORMELINGEN HEER
Woensdag 7 maart, 13.30-15.00 uur, vormelingen van basisschool “De Burght” en van de parochiegroep.
Van 15.00- 16.00 uur, vormelingen van basisschool “Joppenhof”.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
In onze ¨parochies zijn we gestart met geloofsverdiepingsavonden. Deze worden verzorgd door pastoor P.Horsch, in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat. Als u in het verleden geaarzeld hebt om de stap naar geloofsverdieping te zetten, kunt u alsnog “ja” zeggen en aan deze avonden deelnemen. Daarmee zet u de deur naar een door Christus verrijkt leven open! De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavond in de parochiekerk De Heeg, aanvang 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

ACTIE “DOOR KINDEREN VOOR KINDEREN”
Gedurende de Vastentijd, tot 2e Paasdag 9 april a.s., willen we met de kinderen uit onze twee parochies iets doen voor een goed doel. Gekozen is voor een kindertehuis in Polen. Via mensen die we kennen, willen we geld en hulpgoederen daar naar toebrengen. Wij willen zo op een persoonlijke wijze een steentje bijdragen aan het welzijn van de kinderen aldaar.
Wat is de bedoeling?
De kinderen die aan deze actie willen meedoen, kunnen zich middels een aan hen verstrekt boekje, voor het bovengenoemde doel laten sponsoren. Voor elke euro die de kinderen voor deze actie ontvangen, zullen ze een “tientje” (tienmaal een Weesgegroetje) van de rozenkrans bidden. Voor elke week zit er in het boekje een kaart voor maximaal tien tientjes, dus voor
€ 10.- De kinderen mogen zelf bepalen hoeveel ze doen met een maximun van tien tientjes.
Daarnaast is het mogelijk de kinderen extra geld te geven voor dit doel. Dit wordt als vrije gave in het boekje genoteerd. Dit brengt voor hen geen extra gebedsverplichtingen mee.
Elke zondag mogen de kinderen in Heer of De Heeg naar de kerk komen. Gedurende de eucharistievieringen mogen ze zich naar voren begeven om het ontvangen geld in een collectebus te doen. Voor elk “tientje” mogen ze vóór in de kerk een kaarsje opsteken. Op 2e Paasdag is er voor hen dan een kleine verassing, om hun inzet te belonen. Wie niet telkens kan komen, kan ook alles op 2e Paasdag meebrengen. Dan is immers de feestelijke afsluiting van deze actie.
Met deze actie willen wij kinderen leren als christenen voor hun “broertjes en zusjes” die gebrek hebben te bidden en zich in te zetten om hen naar vermogen goed te doen.
We hopen dat u als ouders, de kinderen wilt stimuleren om aan deze actie te laten deelnemen.
Voor vragen en aanmelding omtrent de actie kunt u zich wenden tot kapelaan Martinus, tel. 043 3610060, e-mail: kap.martinus@hetnet.nl, of tot het parochiekantoor, tel. 043 3610028.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar is als Vastenactie van onze twee parochies gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatamala. Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn, terwijl het geld al op is. Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatamala.
U kunt uw bijdrage aan deze actie ook overmaken op bankrekening nr. 119896311 van de Werkgroep Wereldkerk Parochie St.Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. “Vastenactie 2007”.

NIEUWE UURWERKCOMPUTER VOOR DE KLOKKEN KERKTORENS HEER
De computer van dit uurwerk was defect. Het was niet meer mogelijk de klokken te laten luiden voor diensten zoals huwelijken en begrafenissen, diensten buiten de vooraf vastgestelde tijden . Op 22 februari jl. werd de computer vervangen door een nieuw exemplaar, kosten € 1700.51. Voor alle diensten, op vastgestelde en niet vastgestelde tijden kan nu weer worden geluid. Het blijft helaas niet mogelijk onze zwaarste klok te laten luiden.
De luidmotoren van deze klok zijn defect. De reparatie hiervan kan duizenden euro’s kosten. Voorlopig zal van reparatie moeten worden afgezien. Helaas!

RECTIFICATIE ZESWEKENDIENST
Op het gedachtenisprentje dat op 10 februari jl. werd uitgereikt tijdens de uitvaartdienst van mevr. Liza Janssen-Ritchi, voorheen wonende Hovenstraat 11, is abusievelijk vermeld dat de zeswekendienst voor deze overledenen zal worden gehouden op zondag 25 maart om 10.15 uur. Dit is niet juist. De zeswekendienst is op genoemde datum op de voor de hoogmis vastgestelde tijd van 09.45 uur!

WEEKAGENDA
Maandag 26 februari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
Vrijdag 2 maart, 14.00 uur, pastorie: Vergadering Kerkbestuur.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007